Όροι Χρήσης

Η ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με έδρα την Αθήνα, οδός Βουλής, αρ. 7, Τ.Κ. 10562, εφεξής η «Εταιρία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.gpagents.gr, εφεξής ο «διαδικτυακός τόπος», για να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες, να προβάλλει και να παρέχει τις υπηρεσίες της.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου:

Ισχύς όρων και προϋποθέσεων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου, των πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, πριν από οποιαδήποτε πρόσβαση ή/και χρήση αυτού και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί περιοδικά τους όρους χρήσης, οπότε ο επισκέπτης/χρήστης με δική του ευθύνη ελέγχει περιοδικά αυτούς, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους. Οπωσδήποτε, η απλή παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η χρήση αυτού, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και απεριόριστη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, καλείται να απέχει από την περαιτέρω χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση, με ενημέρωση της παρούσας δημοσίευσης. Εντούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Σχέση Εταιρίας με επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι δε δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπούμενου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευόμενου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής, ή/και εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρίας, ως απόρροια της χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη.

Ανήλικοι

Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, ο επισκέπτης/χρήσης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαιτούμενη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παρέχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, σε περίπτωση που του ζητηθούν.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα αυτών, η δε Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Δήλωση περιορισμού ευθύνης της Εταιρίας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες/χρήστες. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ενώ η Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να αναρτά και να εμφανίζει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται όμως το ενδεχόμενο να συμβούν λάθη ή παραλείψεις ή εν γένει ελλείψεις στο περιεχόμενό του και η Εταιρία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει. Επίσης, η Εταιρία αναλαμβάνει να επιμελείται της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπο επί εικοσιτετράωρου βάσεως (εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες, πλην όμως η διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου, όπως ο επισκέπτης/χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, δύναται να επηρεάζεται εύλογα και δικαιολογημένα, όλως ενδεικτικά, από τον μεγάλο αριθμό χρηστών, λανθασμένη πληκτρολόγηση του χρήστη ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του χρήστη, την εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή διακοπή της ηλεκτροδότησης, την ανάγκη συντήρησης ή αναβάθμισης του δικτυακού τόπου κλπ. Η Εταιρία, ρητά δηλώνει και ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθείσα στον επισκέπτη/χρήστη σε περίπτωση διακοπής/μη ομαλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και μάλιστα δύναται να προβαίνει σε διακοπή΄(οριστική ή προσωρινή) της λειτουργίας του χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών.

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία ή οποιοδήποτε μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου δεν θα ευθύνεται απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, θετική και αποθετική, έμμεση ζημία, ηθική βλάβη ή ποινική ρήτρα που θα προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των στοιχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου ή άλλης πηγής προς την οποία υπάρχει διασύνδεση.

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται και αποποιείται όλων των εγγυήσεων/ευθυνών, όλως ενδεικτικά περί της εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο, για συγκεκριμένο σκοπό. Η απόφαση του επισκέπτη/χρήστη να πραγματοποιεί συναλλαγές σχετικές με τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο, εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και την ικανότητά του να αξιολογεί  κατάλληλα την παρεχόμενη πληροφόρηση και να αποφασίζει ελεύθερα για τη διενέργεια ή μη, οποιασδήποτε συναλλαγής σε αυτά τα πλαίσια. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειές του, που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Ασφάλεια και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ότι οι λειτουργίες, που περιέχονται στα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου, θα είναι συνεχείς και χωρίς σφάλματα, ούτε ότι τυχόν σφάλματα δύνανται να διορθωθούν, ούτε ότι ο διαδικτυακός τόπος ή ο διακομιστής που τον εξυπηρετεί, θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε φέρει κανενός είδους ευθύνη, ούτε υπαιτιότητα για τυχόν ζημιές ή ιούς που μπορεί να πλήξουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του επισκέπτη/χρήστη από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του διαδικτυακού τόπου, περιλαμβανομένης της πρόσβασης ή αναζήτησης σε αυτόν, ή από τη «φόρτωση» των όποιων στοιχείων, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ηχητικού υλικού περιέχονται σε αυτόν.

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του διαδικτυακού τόπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτών.

Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της ακεραιότητας του λογισμικού και του εξοπλισμού, καθώς και την προστασία από ιούς, φέρει ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων μερών

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει ή να δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να μεταφέρονται μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks ή διαφημιστικών banners) σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Επίσης, κάποια από τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτα μέρη (ενδεικτικά άρθρα, δεδομένα κλπ.). Τα τρίτα αυτά μέρη έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, το σύννομο, την πληρότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά της ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Η Εταιρία παρέχει τους συνδέσμους αυτούς προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής, εκ μέρους της, δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία τους. Η Εταιρία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των διαδικτυακών τόπων τρίτων μερών ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους.

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, ονόματα υπηρεσιών/προϊόντων,  κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), καθώς και ο ίδιος ο διαδικτυακός τόπος, αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει, εν όλο ή εν μέρει, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, σύνδεσης, φόρτωσης ή διανομής, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη. Ειδικά, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Εταιρίας, καθώς και τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά στη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για:

  • Να προξενήσουν βλάβη στα δικαιώματα και την προσωπικότητα τρίτων, ιδίως ανηλίκων.
  • Να μεταδώσουν, δημοσιεύσουν, φορτώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υλικό που:
  • παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, ιδίως έχοντας απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Εταιρία δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με όλες τις Δημόσιες Αρχές και να συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε σχετική δικαστική απόφαση, εισαγγελική πράξη που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό.
  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  • έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων.
  • Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρίας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της Εταιρίας ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτήν.
  • Να συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον διαδικτυακό τόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς.
  • Να μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν τη συναίνεσή τους.
  • Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.
  • Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα και γενικά να παρεμβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο που δύναται να, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσει άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή άλλους διαδικτυακούς τόπους συνδεδεμένους με τον παρόντα.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από τον επισκέπτη/χρήστη.

Απαγορεύεται επίσης αυστηρά, η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του διαδικτυακού τόπου εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους χρήσης χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή Εταιρία θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων βοηθημάτων που της παρέχονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ποινικής δίωξης.

Παραβίαση όρων χρήσης – αποζημίωση

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρία για κάθε θετική και αποθετική της ζημιά. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία, των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Ο επισκέπτης/χρήστης, συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει την Εταιρία, τους μετόχους, τα μέλη, τους εργαζόμενους και εν γένει το προσωπικό της Εταιρίας για κάθε ζημία και κόστος, χωρίς περιορισμό, που η Εταιρία ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου ή/και με παραβίαση των Ορών χρήσης.

Χρήση κωδικών πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την Εταιρία σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, πλην των πιστοποιημένων χρηστών, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Έκαστος εκ των επισκεπτών/χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Εταιρίας, από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημιά από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων Εταιρίας

Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων χρήσης ή τμήματος αυτών ή αδυναμίας επιβεβαίωσης των παρεχόμενων πληροφοριών στα πλαίσια χρήσης του διαδικτυακού τόπου, η Εταιρία δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη τη συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, τα οποία καθίστανται γνωστά στην Εταιρία λόγω της επίσκεψής τους στον διαδικτυακό Τόπο, διέπονται από τους Όρους που αναγράφονται σε αυτόν και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.4624/2019), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Καν. Ε.Ε. 2016/679).

Aναλυτική Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας της Εταιρίας θα βρείτε εδώ Προσωπικά Δεδομένα.

Στην περίπτωση χρήσης συνδέσμων προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (μέσω hyperlinks, banners κλπ.), που περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο για λόγους ευκολίας του επισκέπτη/χρήστη, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης, διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική εμπιστευτικότητας που αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Cookies

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί cookies και ειδική ενημέρωση μπορείτε να λάβετε  στο σύνδεσμο Χρήση Cookies

Εφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία – μέσα απόδειξης

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η τυπωμένη έκδοση του διαδικτυακού τόπου και των Όρων χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Επικοινωνία

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία για κάθε πληροφορία, απορία ή διευκρίνηση σχετική με τον διαδικτυακό τόπο εγγράφως στη διεύθυνση αλληλογραφίας της Εταιρίας: Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gpagents.gr.